Działamy od 2014 r.

Akceptacja regulaminu

Warunki uczestnictwa w zajęciach nauki pływania "Regulamin"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższe warunki określają zasady świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania, zwanych dalej Kursami prowadzonymi przez szkołę pływania 123 Pływamy działającą pod firmą 123 Pływamy Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechowie przy ul. Letniej 2, 96-321 Żabia Wola, wpisaną do KRS 000737471 o numerze NIP: 529 182 20 10, zwaną dalej Szkołą.

2. Zapisy na zajęcia

2.1. W kursach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie, zwane dalej Kursantami po oświadczeniu o braku przeciwskazań zdrowotnych i po zaakceptowaniu regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Kursach pod warunkiem okazania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
2.2. Zapisy na indywidualną bądź grupową naukę pływania odbywają się poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://zapisy.activenow.pl/123plywamy/ , telefonicznie pod numerami: 539 11 22 33 (Jacek Wójcik) oraz 511 444 123 (Zuzanna Małkińska) lub mailowo jacek@123plywamy.pl, zuzanna@123plywamy.pl
2.3. Termin zapisu na Kurs wysłane przez stronę lub mailowo muszą zostać wcześniej potwierdzone przez Szkołę, aby nauka mogła się rozpocząć

3. Płatność i rodzaje abonamentu

3.1. Dokonując rezerwacji miejsca, Kursant wpłaca zaliczkę w dniu rezerwacji w wysokości 100 złotych a pozostałe koszty wybranego Abonamentu zobowiązany jest pokryć najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wpłacona zaliczka pomniejsza cenę wykupionego Abonamentu.
3.2. Płatności za Abonamet w kolejnych miesiącach, powinny być dokonywane z “góry” do 5 dnia miesiąca w ustalonej kwocie. Brak terminowej opłaty za kurs może skutkować utratą rezerwacji miejsca.
3.3. Rezerwacja miejsca zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania środków na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu do Szkoły na adres: jacek@123plywamy.pl, zuzanna@123plywamy.pl.
3.4. Szkoła zastrzega sobie prawo usunięcia z listy uczestników Kursanta, który zalega z płatnościami powyżej 14 dni.
3.5. Ceny Abonamentu i zasady wejścia na pływalnie określa cennik zamieszczony na stronie www.123plywamy.pl/cennik/.
3.6. ABONAMENT MIESIĘCZNY ‘STAŁY’ – opłata miesięczna, nieobecność zgłoszoną 24 godziny wcześniej można odrobić najpóźniej w ciągu 7 dni (opłata nie przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy). W przypadku wydłużającej się choroby należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
ABONAMENT MIESIĘCZNY ‘ZMIENNY’ – opłata miesięczna, nieobecność zgłoszona 24 godziny wcześniej zostaje odliczona w kolejnym miesiącu (opłata przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy). Maksymalna liczba odwołanych zajęć to 10 w roku.
3.7. Bez względu na wybrany rodzaj rozliczeń Szkoła umożliwia zamrożenie abonamentu na okres 1 miesiąca na przestrzeni każdych 12 miesięcy. W tym czasie Kursant nie jest obciążony kosztem zajęć.
3.8. Płatności za kursy można dokonywać wyłącznie przelewem na konto:
123 Pływamy Sp. z o. o. w, ul. Letnia 2, Żelechów, 96 – 321 Żabia Wola, ING Bank: 18 1050 1025 1000 0090 8048 6179 lub za pośrednictwem systemu płatności Dotpay po otrzymaniu linku z kwotą płatności. W przypadku przelewu bankowego tytuł wpłaty: Nauka pływania/ imię i nazwisko kursanta/ 1 lekcja lub płatność miesięczna/ indywidualne lub grupowe + numer grupy/
3.9. Faktury za odbyte zajęcia wystawiane są na życzenie Kursanta maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania płatności.
3.10 Ewentualne niezgodności salda Kursanta w systemie Active Now należy wyjaśniać maksymalnie 30 dni od zaksięgowania wpłaty, po upływie tego terminu niezgodności nie będą rozpatrywane.
3.11 Opłata za niewykorzystany abonament jest bezzwrotna.

4.Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć

4.1. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych i losowych Szkoła może wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.
4.2. Szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie.
4.3. Zajęcia indywidualne można odwołać przez system Activ Now, najpóźniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem, późniejsze odwołanie zajęć lub brak właściwej formy skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia.
4.4. Zajęcia grupowe tj. dla 4 – 15 osób, płatność z bieżącego miesiąca w przypadku niewykorzystania wszystkich zajęć nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. W wyjątkowych sytuacjach losowych lub zdrowotnych, Szkoła może odstąpić od wypełnienia tego postanowienia i wyznaczyć dodatkowy czas na dokończenie Kursu pod warunkiem dostępności miejsca w równoległych grupach wiekowych i o tym samym poziomie. Zajęcia grupowe nie podlegają odwołaniu i ewentualnemu zwrotowi kosztów w przypadku nieobecności Kursanta na zajęciach.

5. Zmiany podczas kursu i rozwiązywanie umowy

5.1. Kursantowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu 30 dni wypowiedzenia liczonego od początku nowego miesiąca.
5.2. Szkoła w wyjątkowych sytuacjach losowych, zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych zajęć

6. Wyłączenia odpowiedzialności

6.1. Za szkody wyrządzone przez Kursantów niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
6.2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na pływalni bez opieki.
6.3. Szkoła jest zobowiązana do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.
6.4. Kursanci nieprzestrzegający regulaminu Szkoły oraz regulaminu pływalni, mogą zostać skreśleni z listy uczestników.

7. Polityka prywatności

7.1. Każdy Kursant bądź jego opiekun rezerwując miejsce w Kursie i podając swoje dane osobowe, a zwłaszcza adres zamieszkania, email, numer telefonu, datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć.
7.2 Administratorem danych osobowych kursantów lub opiekunów prawnych kursantów jest 123 Pływamy Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechowie przy ul. Letniej 2, 96-321 Żabia Wola, tel. 539112233, e- mail: jacek@123plywamy.pl
7.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na udział w kursach pływania. W przypadku wyrażenia zgody, mogą być przetwarzane dane osobowe w celach marketingowych.
7.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawę przetwarzania danych osobowych w celach wykonywania obowiązków ciążących na administratorze danych np. wynikających z przepisów prawa podatkowego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych zarejestrowanych na filmie lub fotografii stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
7.5 Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów np. dostawcy usług IT.
7.6 Dane osobowe, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
7.7 Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania.
7.8 Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.9 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.11 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane osobowe na potrzeby uczestnictwa w zajęciach są konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
7.12 W celu realizacji uprawnień należy kontaktować się z administratorem danych poprzez przesłanie wiadomości na adres siedziby lub elektronicznie na podany adres e-mail.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij nam wiadomość.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki świadczenia usług