Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki, doskonalenia i treningu pływania w 123 Pływamy Sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady uczestnictwa w  indywidualnych i grupowych zajęciach nauki, doskonalenia i treningu pływania organizowanych przez 123 Pływamy Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechowie przy ul. Letniej 2, 96-321 Żabia Wola, wpisaną do KRS 000737471, NIP:  5291822010.

§2 Podstawowe definicje

  1. Organizator – 123 Pływamy Sp. z o.o.
  2. Zajęcia – zajęcia nauki, doskonalenia i treningu pływania organizowane przez Organizatora.
  3. Zajęcia Indywidualne – 1/2/3-osobowe zajęcia nauki, doskonalenia i treningu pływania organizowane przez Organizatora i prowadzone bez rezerwacji powierzchni basenowej na pływalni.
  4. Zajęcia Grupowe – zajęcia nauki, doskonalenia i treningu pływania organizowane przez Organizatora z rezerwacją powierzchni basenowej na pływalni.
  5. Kalendarz Zajęć – narzędzie umieszczone w ActiveNow zawierające terminy i miejsca Zajęć.
  6. Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach.
  7. Opiekun – rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika, sprawujący nad nim opiekę oraz odpowiedzialny za niego.
  8. Trener – osoba prowadząca Zajęcia z ramienia Organizatora posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
  9. Pływalnia – ustalone miejsce realizacji Zajęć.
  10. Regulamin – niniejszy regulamin.
  11. ActiveNow – system zarządzania Zajęciami, który wykorzystuje Organizator – https://activenow.io/.

§3 Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest:

  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu. Uczestnik lub Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią, zrozumiał ją i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  2. Udział w Zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej. Każdy Uczestnik w razie wątpliwości we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem.
  4. Opłacenie Zajęć, na zasadach opisanych w Regulaminie.
  5. Potwierdzenie przez Organizatora rezerwacji terminów w Kalendarzu Zajęć.
  6. Zapoznanie się i przestrzeganie przez Uczestnika lub Opiekuna regulaminu Pływalni, na której prowadzone są Zajęcia.

§4 Zapisy

  1. Chęć uczestnictwa w Zajęciach zgłosić można poprzez:
   1. formularz zapisu umieszczony na stronie https://www.123plywamy.pl/zapisy-zajecia/,
   2. Formularz kontaktowy umieszczony na stronie https://www.123plywamy.pl/kontakt/,
   3. wiadomość e-mail na adres: kontakt@123plywamy.pl,
   4. rozmowę telefoniczną: +48 511 444 123 lub +48 539 112 233.
  2. Po otrzymaniu i przeanalizowaniu zgłoszenia, Organizator zaproponuje Uczestnikowi możliwe terminy Zajęć.
  3. Uczestnik po potwierdzeniu opłaca wybrane terminy Zajęć.

§5 Płatności

  1. Aktualny cennik Zajęć znajduje się na stronie – https://www.123plywamy.pl/cennik/.
  2. Zajęcia cykliczne – płatność z góry za cały miesiąc (kwota zależna od ilości Zajęć w danym miesiącu).
  3. Zajęcia nieregularne – płatność z góry za zaplanowaną ilość zajęć w danym miesiącu.
  4. Zniżki za Zajęcia Grupowe:
   1. zniżka 10% na drugie i kolejne Zajęcia w tygodniu – nie sumuje się z innymi zniżkami,
   2. zniżka 10% dla rodzeństwa – nie sumuje się z innymi zniżkami.
  5. Obowiązuje roczna składka członkowska w kwocie 40 zł obejmująca okres 12 miesięcy od 1 września do 31 sierpnia – kwota składki jest stała (niezależnie od terminu jej wpłaty).
  6. Płatności za Zajęcia cykliczne należy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca, natomiast za Zajęcia nieregularne – 24h przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
  7. Brak terminowej płatności może skutkować wypisaniem z Zajęć.
  8. Płatności za Zajęcia można dokonywać:
   1. przez Przelewy 24 po otrzymaniu linku do płatności,
   2. przelewem tradycyjnym na konto bankowe (123 Pływamy Sp. z o.o., ul. Letnia 2, Żelechów, 96–321 Żabia Wola, ING Bank: 18 1050 1025 1000 0090 8048 6179, tytułem – Zajęcia pływackie / imię i nazwisko Uczestnika),
  9. Faktura za odbyte Zajęcia wystawiana jest na prośbę Uczestnika lub Opiekuna (maksymalnie do 3 m-cy licząc od końca miesiąca, w którym wykonana była usługa).

§6 Organizacja Zajęć

  1. Pierwsze Zajęcia
   1. Wskazane jest, żeby Uczestnik lub Opiekun w trakcie zapisu na Zajęcia Grupowe określił poziom zaawansowania według poziomów dostępnych na stronie https://www.123plywamy.pl/ksiazeczka-poziomow-plywackich/. W razie trudności z jego określeniem, zostanie to zrobione podczas pierwszych Zajęć.
   2. Kalendarz zaplanowanych Zajęć znajduje się w ActiveNow na indywidualnym koncie Uczestnika udostępnionym w trakcie zapisu.
   3. Przed pierwszymi Zajęciami następuje kontakt telefoniczny Trenera przydzielonego przez Organizatora oraz Uczestnika, celem umówienia spotkania na Pływalni.
  2. Spóźnienia
   1. Uczestnik powinien przybyć punktualnie na Zajęcia. W razie spóźnienia nie zostaną one wydłużone o czas spóźnienia. W razie spóźnienia Trenera, Zajęcia zostaną wydłużone o czas spóźnienia lub przeprowadzone w innym, dodatkowym terminie.
  3. Odwołania, odrabiania, nieobecności i zmiany
   1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Kalendarzu Zajęć lub Trenera.
   2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych Zajęć Grupowych na inny bądź połączenia z inną grupą o podobnym poziomie. W razie braku możliwości uczestnictwa w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do odrobienia ich w wybranym przed siebie terminie z dostępnych znajdujących się w Kalendarzu Zajęć. W przypadku Zajęć Indywidualnych – w terminie ustalonym z Organizatorem/Trenerem lub do odwołania ich i zwrotu środków wpłaconych na ich poczet.
   3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych. W takiej sytuacji zostanie wskazany nowy termin Zajęć, możliwość odrobienia z inną grupą o podobnym poziomie lub zajęcia zostaną anulowane ze zwrotem środków wpłaconych na ich poczet.
   4. Organizator lub Trener może w trakcie semestru zadecydować o przeniesieniu Uczestnika do innej grupy zgodnej z jego poziomem umiejętności.
   5. Zajęcia Indywidualne Uczestnik powinien odwołać przez ActiveNow, a w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie u Trenera lub Organizatora. Odwołanie zajęć minimum 24h przed uprawnia do ich ewentualnego odrobienia w terminie ustalonym z Trenerem/Organizatorem w ciągu 7 dni od terminu odwołanych zajęć lub do zwrotu środków wpłaconych na ich poczet. Odwołanie Zajęć mniej niż 24 godziny przed nimi skutkuje pobraniem pełnej opłaty bez możliwości odrobienia lub zwrotu środków wpłaconych na ich poczet. Przerwa od Zajęć Indywidualnych dłuższa niż 3 tygodnie może spowodować ich zakończenie bez okresu wypowiedzenia i utratę rezerwacji.
   6. Nieobecności na Zajęciach Grupowych Uczestnik może zgłosić przez ActiveNow i ich nielimitowana liczba (zgłoszona minimum 12h przed) podlega wyłącznie odrobieniu na dodatkowych Zajęciach Grupowych wybranych z Kalendarza Zajęć.
  4. Zakończenie Zajęć
   1. Uczestnikowi przysługuje prawo do zakończenia Zajęć cyklicznych z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a zakończenie Zajęć nieregularnych może nastąpić z ostatnimi umówionymi.

§7 Postępowanie reklamacyjne

  1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje należy składać Organizatorowi pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Organizatora podany na stronie internetowej www.123plywamy.pl. Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: kontakt@123plywamy.pl), numer telefonu 511 444 123 lub 539 112 233 (czynny w godz. 09:00–17:00, od poniedziałku do piątku).
  3. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej  załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże drogą elektroniczną lub na papierze w zależności od ustaleń z Uczestnikiem.
  4. Organizator nie udziela gwarancji na Zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§8 Odpowiedzialność

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i ewentualnych ich skutków, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w Zajęciach.
  2. Uczestnictwo w Zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i/lub Opiekuna.
  3. Organizator odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie odbywania się Zajęć.
  4. Organizator nie odpowiada za Uczestnika, gdy zostanie on na obiekcie po zakończonych Zajęciach.
  5. Opiekunowie nie mogą przebywać w trakcie Zajęć w miejscu ich odbywania się bez zgody Organizatora.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub  na Pływalni bez opieki.
  7. Uczestnik lub Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika. Dotyczy to w szczególności, szkód  spowodowanych na obiekcie, gdzie odbywają się Zajęcia, szkód spowodowanych innym  Uczestnikom lub innym osobom obecnym na obiekcie, gdzie odbywają się Zajęcia.
  8. Uczestnik nieprzestrzegający Regulaminu oraz regulaminu Pływalni, może  zostać wydalony z Zajęć i/lub skreślony z listy Uczestników. W takiej sytuacji nie będzie rościł sobie prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystany czas Zajęć.

§9 Polityka prywatności

  1. Każdy Uczestnik bądź jego Opiekun rezerwując Zajęcia i podając swoje dane osobowe, a zwłaszcza adres zamieszkania, email, numer telefonu, datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć.
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników i/lub Opiekunów jest 123 Pływamy Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechowie przy ul. Letniej 2, 96-321 Żabia Wola,  tel. 539112233, e- mail: jacek@123plywamy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na udział  w Zajęciach. W przypadku wyrażenia zgody, mogą być przetwarzane dane  osobowe w celach marketingowych.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej  „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia  działań przed zawarciem umowy. Podstawę przetwarzania danych osobowych w celach wykonywania obowiązków ciążących na administratorze danych np. wynikających z przepisów prawa podatkowego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych zarejestrowanych na filmie lub fotografii stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów np. dostawcy usług IT.
  6. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane osobowe na potrzeby uczestnictwa w zajęciach są konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
  11. W celu realizacji uprawnień należy kontaktować się z administratorem danych poprzez przesłanie wiadomości na adres siedziby lub elektronicznie na podany  adres e-mail.

§10 Postanowienia końcowe

  1. Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie jego obecności na Zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich na stronie internetowej, lub profilach na portalach społecznościowych Organizatora. Poprzez zaakceptowanie niniejszego  Regulaminu, Uczestnik lub Opiekun wyraża na to zgodę.
  2. Uczestnik lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. W terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego  oświadczenia przez Organizatora publikacje z wizerunkiem Uczestnika zostaną usunięte.
  3. W przypadku niespełniania wymogów Regulaminu przez Uczestnika,  Organizator ma prawo odmówić przyjęcia go na Zajęcia.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Uczestnik lub Opiekun będą informowani o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres e-mail Uczestnika lub Opiekuna  oraz zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora przez okres 14 dni od momentu wprowadzenia zmiany.
  5. Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu na 14 dni przez  wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o tym fakcie. Jeżeli Uczestnik lub Opiekun nie złożą w terminie 7 dni zastrzeżeń, obowiązuje ich Regulamin w nowej wersji.
  6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.123plywamy.pl/regulamin/.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij nam wiadomość.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki świadczenia usług